Obituary - ಮಾ. ಬಾ. ಗ್ರೆಗರಿ ವಿಲಿಯಂ ವಾಸ್ (G.W. Vas)

ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ವಿಗಾರ್ 1985-86

ಹಾಂಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾಂಕ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಫೆರಾರಾಚಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಲಿ.

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]