ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನ್ನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಪತಿಣ್ : ದೆ. ಲುವಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಚಿ, ಆವಯ್ : ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ಗುರ್ಕಾರ್, ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಾಡೊ) , ವಾಡೊ : ನಿತ್ಯಾದರ್

ಪ್ರಾಯ್ : 77 ವರ್ಸಾಂ

ಮರಣ್ : 23.08.2021

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್: ಆಜ್ (24.08.2021) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್. 4 ವರಾರ್ ಎಲ್ಮುಡಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್.

ದೆವಾಧಿನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

-ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್
ಪುತ್ತೂರು.

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]