ಕಳವ್ಣಿ-ಮರಣ್

ಎ.ಬಿ. ವೇಗಸ್

ಪತಿ : ಆಗ್ನೆಸ್ ವೇಗಸಾಚೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಆದಿಂ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ವಾಡೊ

ಪ್ರಾಯ್: 88 ವರ್ಸಾಂ

ಆಜ್ ಜುಲೈ 16 ವೆರ್ ಸನ್ವರಾ ಸಕಾಳಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜುಲೈ 17 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾಂಕ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]