ಕಳವ್ಣಿ

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ಜೊಸೆಫ್ ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (Sony)

ಪತಿ : ರೋಜ್ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ

ವಾಡೊ : ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್, ಬಪ್ಪಳಿಗೆ

ಪ್ರಾಯ್: 50 ವರ್ಸಾಂ

ಆಜ್ ಜುಲೈ 30 ವೆರ್ ಸನ್ವರಾ ಸಕಾಳಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಳ್ಮುಡಿ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ರೀತ್ ಆನಿ 5:00 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]