ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ "ಲವ್ದಾತೊ ಸಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಆಚರಣ್" 03.07.2022 ಸಕಾಳಿಂ 9:15 ವರಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾಲ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 200 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವಿವಿಧ್ ಫಳಾಂಚಾ ಕೃಷೆ ರುಕಾಚಿಂ ಝಡಾಂ ಧರ್ಮಾಥ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಭೋ. ಮಾ. ಬಾ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಕೆವಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೌವ್ರಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಬಿಯನ್ ಗೋವಿಯಸ್, ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಯ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ, ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ಸಾಂದೆ, ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]