1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

ಮಾಯ್ ದೆ ದೇವುಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ - ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಳವ್ಣಿ

ಮಾಯ್ ದೆ ದೇವುಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ - ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಳವ್ಣಿ
ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾಚೆ ಪ್ರಣಾಮ್ 1. ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆಚಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿ ಸರ್ವಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕೊವಿಡ್ ಪೊಜಿಟಿವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾನ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲಾಂ. more...
New Office Bearers of Don Bosco Club Puttur for the year 2021-22 take charge New Office Bearers of Don Bosco Club Puttur for the year 2021-22 take charge
Charge Handover Programme of Don Bosco Club of Mai De Deus Church, Puttur took place on June 6, 2021 at... more...

ಧಿನ್ವಾಸ್ : ಬಾಪ್ ಸುನಿಲ್ ಜೋರ್ಜ್ ಡಿ ಸೋಜ ಧಿನ್ವಾಸ್ : ಬಾಪ್ ಸುನಿಲ್ ಜೋರ್ಜ್ ಡಿ ಸೋಜ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ.ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್, ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಸುನಿಲ್ ಜೋರ್ಜ್ ಡಿ ಸೋಜ ಹಾಂಕಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಪೊಂಪೈ... more...

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಕ್ಲಬ್‍ನಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಕ್ಲಬ್‍ನಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಪುತ್ತೂರು , ಜೂ.3, 2021 : ಹೇಗೆ ದೀಪವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ... more...

Read all news ...

... read more ...

V. Rev. Lawrence Mascarenhas
Parish Priest

Fr. Larry Franklin Pinto
Asst. Parish Priest

 

Parish Priest

V. Rev. Fr Lawrence Mascarenhas

Vice-President

Mr Mauris Mascharenas

Secretary

Mr Fabian Goveas

read more ...

Rev. Dr Antony Prakash Monteiro
Asst. Professor
St Philomena College

Rev. Fr Vijay Lobo
Principal
St Philomena P.U. College

Rev. Fr Sunil D'Souza
Asst. Professor
St Philomena PG Studies

Fr Ashok Rayan Crasta
Faculty Member
St Philomena College
PG Section

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]