ಕಳವ್ಣಿ

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ಕಾಸ್ಮೀರ್ ಡಿಸೋಜ

ಪತಿ : ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೊ

ವಾಡೊ : ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್, ಪದವ್

ಪ್ರಾಯ್ : 65 ವರ್ಸಾಂ

ಆಜ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವರಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಳ್ಮುಡಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್.

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]