ಕಳವ್ಣಿ

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಪಿಂಟೊ

ಆವಯ್ : ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಚಿ

ವಾಡೊ : ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ವಾಡೊ, ಸಾಂಟ್ಯಾರ್

ಪ್ರಾಯ್ : 85 ವರ್ಸಾಂ

ಮರಣ್ : 18-05-2023, ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ 19-05-2023, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 10 ವರಾರ್ ಎಳ್ಮುಡಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]