ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ಡೆನಿಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ

*ಪತಿ: ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಹಿಚೊ*

*ವಾಡೊ : ಪದವ್*

*ಪ್ರಾಯ್ : 69 ವರ್ಸಾಂ*

*ಮರಣ್ : 23-08-2023, ಬುದ್ವಾರ್*

*ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ 24-08-2023, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವರಾರ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಳ್ಮುಡಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್.*

*ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.*

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]