ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

 

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಗಲ್ಬಾವೊ, ಪತಿಣ್ : ದೆ. ಮೌರಿಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಚಿ. ಭಯ್ಣ್ : ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗಲ್ಬಾವೊ ಹಾಚಿ.

ವಾಡೊ : ಶಿಂಗಾಣಿ, ಪ್ರಾಯ್ : 92 ವರ್ಸಾಂ

ಮರಣ್ : 16.08.2021

*ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್* : ಆಜ್ (17.08.2021) ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್. 3.30 ವರಾರ್ ಎಲ್ಮುಡಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್.

ದೆವಾಧಿನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

 

-ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್
ಪುತ್ತೂರು.

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]