ಕಳವ್ಣಿ

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ದೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜ

ಪತಿಣ್: ದೆವಾಧೀನ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಹಾಚಿ

ಆವಯ್ : ರೊಕಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಚಿ

ವಾಡೊ : ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೊ ವಾಡೊ, ಪದವ್

ಪ್ರಾಯ್: 59 ವರ್ಸಾಂ

ಮರಣ್ : 16-05-2024, ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಕಾರ್ ತಿಳ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]