ಕಳವ್ಣಿ

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್

ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬ್ರಗಾಂಜ

ಪತಿಣ್: ಅನಿತಾ ಬ್ರಗಾಂಜ

ವಾಡೊ : ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ವಾಡೊ, ಸಾಲ್ಮರ

ಪ್ರಾಯ್: 42 ವರ್ಸಾಂ

ಮರಣ್ : 07-06-2024, ಸುಕ್ರಾರ್

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ 07-06-2024, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಳ್ಮುಡಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್.

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]