ಕಳವ್ಣಿ
ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರಣ್


ಎವ್ಲಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜ

ಧುವ್ : ಸಿಂಜಿನಾ ಮೊಂತೇರೊ ಹಿಚಿ

ವಾಡೊ : ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ಕ

ಪ್ರಾಯ್ : 58 ವರ್ಸಾಂ

ಮರಣ್ : 12-06-2024, ಬುಧ್ವಾರ್

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ 12-06-2024, ಬುಧ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ಕ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್

ದೆವಾಧೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಃಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್.

 

 

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]